Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

Παρακάτω η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της εταιρίας Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

* Διευκρίνηση: Η εργασία των εξωτερικών παραθύρων δεν ζητείται.

* Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 18/02/2021 και ώρα 11.00.

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί