Προκήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης του έργου της αξιοποίησης της περιοχής των πρώην σφαγείων, ιδιοκτησίας Δ.Αθηναίων Π.Υ 73.679,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ  Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης  με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΦΡΑΓΕΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 73.679,44€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) – CPV 79400000-8 , 79410000-1.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη και τα παραρτήματα της, Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις) από τις 10/08/2021 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.athensanaplasis.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-08-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 26-08-2021.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2100083900, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Νικόλαος Στάμος  (email : info@athensanaplasis.gr).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 30 – 08 – 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Αγγέλου Πυρρή 5, 11527, Αθήνα).

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 07/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας αρχής.

Όλα τα έντυπα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί