Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 105.374,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 105.374,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) – CPV 71335000-5, 79930000-2.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/01/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 24/01/2022.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.0083900, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαρίτα Δρίτσα (e-mail: info@athensanaplasis.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης (Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών) καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: “185703”, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί