Προκηρὐξεις

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Σύνταξη και κύρωση ενιαίας πράξης εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του Υποέργου ΙΙ της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη δράσεων και διαδικασιών καθώς και εκπόνηση μελετών για τη δημοπράτηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων στην περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτής στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων» εκτιμώμενης αξίας 300.908,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη και κύρωση ενιαίας πράξης εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του Υποέργου ΙΙ της...

Διαγωνισμοί